Day 14

Who invented Christmas lights?

Thomas Edison
Einstein
Benjamin Franklin
icon_04